ÉPÜLETTERVEZÉS - MŰSZAKI VEZETÉS -  ÉRTÉKBECSLÉS

FELELŐS MŰSZAKI VEZETÉS

 66/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 

22. § (1) A felelős műszaki vezető feladata az Épkiv. 13. § (2)-(5) bekezdésében és 14. §-ában meghatározott tevékenységek végzése. Ha a felelős műszaki vezető egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében látja el feladatát, akkor a feladata az Épkiv. 13. § (2) bekezdésében, 13. § (3) bekezdés b)-k), n)-p) pontjában, 13. § (4)-(5) bekezdésében és 14. §-ában meghatározott tevékenységek végzése.

A felelős műszaki vezető feladata:

 • az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése,
 • az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott,
 • az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése,
 • a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása,
 • a kitűzés helyességének, valamint a geotechnikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
 • a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése,
 • az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása,
 • a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése,
 • az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján az 5. melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása,
 • az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez, tudomásulvételéhez a felelős műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó nyilatkozat megtétele,
 • az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele,
 • az alvállalkozói teljesítés igazolása, mely tartalmazza
  • a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját,
  • a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,
  • a szerződésben meghatározott alvállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását,
 • az alvállalkozói teljesítésigazolás
  • kiállítása és átadása vagy megküldése az alvállalkozó részére,
  • rögzítése az építési naplóban,
 • az alvállalkozó kivitelező által megküldött, teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől – ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától – számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül,
 • értesíteni az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot arról, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége eléri az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabályban előírt küszöbértéket,
 • annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése,
 • az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével.

   DIJAK:

 Amennyiben az építkezés 2 éven belüli befejeződik teljeskörű e-napló vezetés, dokumentálás a díjat magában foglalja.

 A nettó (anyagár + munkadíj) építési költség százalékában megállapított díjszámítási módozat esetén az irányadó nettó díjszázalék: 3 %-tól.

Meglévő épületen végzendő szakmai szolgáltatási tevékenység, például: felújítás, tatarozás, korszerűsítés, átalakítás, tetőtér-beépítés, egyéb bővítés, rekonstrukció stb. munkák felelős műszaki vezetése esetén az irányadó nettó díjszázalék: 4 %-tól.

Az alkalmankénti díjas konstrukcióban megállapított módozat esetén az irányadó nettó díj: 10.000,- Ft-tól / alkalom.

 

Herczegné Maróti Györgyi

magasépítő mérnök,  műszaki tanár, ingatlanszakértő

2030 Érd, X., Kárpáti utca 9.

06-23-393-300, 06-30-876-47-49

herczegne@gmail.com

Asztali nézet